Masz pytania? Skontaktuj się z nami
+48 533 30 10 19
EN
Ogólne warunki sprzedaży

Strona główna

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, VELCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej Sprzedającym:

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi.

 2. Użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający: VELCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod nr KRS 377502, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000,00 zł, NIP 8971770383, REGON 02146088600000,

 2. Kupujący:

   1. podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Towarów, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

   2. osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

 1. Kupujący – przedsiębiorca: podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Towarów, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 2. Kupujący – konsument: podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży Towarów, osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

 1. Strony: Sprzedający i Kupujący;

 2. Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;

 3. Towar: towary handlowe dostarczane przez Sprzedającego w ramach umów sprzedaży zawieranych z Kupującym,

 4. Usługa: montaż Towarów dostarczanych przez Sprzedającego w ramach umów zawieranych z Kupującym.

 1. Ogólne Warunki oraz zaakceptowane przez Sprzedającego Zamówienia Kupującego, są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów. W stosunku do Kupujących - przedsiębiorców Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych, a wszelkie inne uregulowania, w tym ogólne warunki handlowe stosowane przez Kupującego - przedsiębiorcę nie mają zastosowania.

 2. Postanowienia Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w umowie sprzedaży Towarów w sposób odmienny.

 3. Jeżeli Kupujący – przedsiębiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego – przedsiębiorcę przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania.

 4. Ogólne Warunki dostępne są również na stronie internetowej http://velcom.com.pl/ogolne-warunki-sprzedazy .

 5. Informacje udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności oferty, ulotki, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, bądź złożenia Zamówienia. Każda informacja, bez względu na to, czy pochodzi od Sprzedającego czy od jednego z jego kontaktów handlowych – odnośnie wagi, wymiarów, wydajności, objętości, danych technicznych w katalogu, opisie, prospekcie, reklamie, ilustracji, rysunkach itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja zostanie wyraźnie potwierdzona w ofercie i/lub w potwierdzeniu Zamówienia.

II. Zawarcie umowy.

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży Towarów jest Zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedającego. Oferta jak i Zamówienie będą określać czy dotyczą tylko sprzedaży Towarów czy obejmują również Usługę ich montażu. W przypadku dokonania przez Kupującego w Zamówieniu jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem do niej zastrzeżeń, umowa zostanie zawarta dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.

 2. W przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

 3. Wiążące są jedynie pisemne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

 4. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy Stronami w tym zakresie, powinny być potwierdzone drugiej Stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części.

III. Cena.

 1. Cena za sprzedawany Towar oraz wykonanie Usługi, w tym określenie kosztów dostawy, będzie określana każdorazowo w ofercie Sprzedającego lub Zamówieniu.

 2. Cenę Towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia przez Sprzedającego oferty lub potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 3. Cena Towaru wskazana będzie w złotych polskich, Euro i dolarach amerykańskich, przy czym na Kupującym ciąży obowiązek wyboru waluty w której dokona zapłaty za Towar.

 4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego Towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych. Uprawnienie przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy. Wskazane zastrzeżenie nie dotyczy Kupujących – konsumentów.

 6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej Strony, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów sprzedaży oraz z wydaniem Towaru, do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony między Stronami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedającego przekroczy 30 dni, Sprzedający może w terminie 7 odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

IV. Termin dostawy Towaru.

 1. Termin dostawy Towaru oraz wykonania Usługi każdorazowo zostaje ustalony w Zamówieniu.

 2. Termin dostawy Towaru oraz wykonania Usługi może zostać zmieniony przez Sprzedającego po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Kupującym.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności spowodowane przez siłę wyższą, procedury urzędowe, zakłócenia w produkcji. Za siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojny, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, także w przypadku, gdy wystąpiły one u kontrahentów Sprzedającego. W takim przypadku termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony o czas trwania przeszkody, o czym Sprzedający powiadamia Kupującego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o zaistnieniu przeszkody. Trwała przeszkoda, niedająca się usunąć, trwająca ponad 30 dni roboczych uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 od dnia uzyskania informacji o wystąpienia przeszkody.

 4. Gdy warunki realizacji Zamówienia zostają zmienione z przyczyn leżących po stronie Kupującego, terminy do wykonania określonych czynności przez Sprzedającego wydłużają się stosownie do czasu, który jest konieczny do wykonania wynikających z tej zmiany lub z nią związanych dodatkowych obowiązków lub obowiązków o innej, niż pierwotna treści Zamówienia.

 5. Towary dostarczane są Kupującemu przez przewoźnika Sprzedającego lub Kupującego zgodnie z ustaleniami zawartymi w potwierdzeniu Zamówienia.

 6. Z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub ich uszkodzenia. W przypadku ustalenia wad Towarów, Kupujący zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 7. W razie opóźnienia w odbiorze Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający po uprzednim powiadomieniu Kupującego jest uprawniony według własnego uznania do:

a) oddania Towaru do przechowania na koszt i ryzyko Kupującego,

b) sprzedaży Towaru na pokrycie należności z tytułu ceny,

c) odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 7 od dnia powstania opóźnienia,

d) naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 25% wartości Towaru za każdy tydzień opóźnienia w odbiorze, jednak nie więcej niż 100% wartości sprzedaży Towaru, zapłata kary umownej przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru Towaru, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Sprzedający odstąpi od umowy,

e) dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych, w tym w przypadkach, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.

V. Odbiór Towaru i jego właściwości.

 1. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru lub wykonania Usługi montażu – w sytuacji gdy Zamówienie obejmuje także Usługę, pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Zamówieniu lub umowie sprzedaży oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. O ile jest dostarczona sprawdzeniu podlega również dokumentacja techniczna Towaru, o której mowa w ust. 2 poniżej. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie dokument jego wydania.

 2. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedającego wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedającego, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

 3. Jeżeli Sprzedający zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej, to przyjmuje się, iż może tego dokonać wraz z dostawą Towaru, o czym mowa w ust. 2 powyżej lub w terminie 1 miesiąca od wydania Towaru po uprzednim wezwaniu skierowanym przez Kupującego do Sprzedającego do wydania tych dokumentów.

 4. Jeżeli przy odbiorze Towarów stwierdzono braki/nadwyżki ilościowe albo jeżeli posiadają one wady fizyczne, Kupujący powinien przy udziale przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny z dokładnym opisem rozbieżności oraz odnotować ten fakt również na kopii dokumentu WZ / listu przewozowego. Kupujący zobowiązany jest przesłać protokół reklamacyjny do Sprzedającego na adres mailowy serwis@velcom.com.pl w dniu odbioru Towarów lub najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru Towarów.

 5. Złożenie reklamacji, co do ilości Towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny w terminie płatności, w części odpowiadającej cenie za Towary wydane Kupującemu.

 6. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu dostawy wskutek okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego co najmniej 30 dni terminu do dostawy. W przypadku braku dostawy w dodatkowo wyznaczonym terminie, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od upływu terminu dodatkowego.

VII. Rękojmia.

 1. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne.

 2. Wyłączenie wskazane w postanowieniu pkt 1 niniejszego Rozdziału nie dotyczy Kupujących – konsumentów.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupujących – przedsiębiorców.

 1. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Towar wobec osób trzecich może zostać nałożona na Sprzedającego, Kupujący - przedsiębiorca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach. Kupujący – przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez Towary. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze Stron umowy, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Towarów lub niewłaściwego wykonania umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Towar, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.

 3. W przypadku opóźnienia się Kupującego – przedsiębiorcy z zapłatą całości lub części ceny za wydany Towar Kupujący – przedsiębiorca zapłaci Sprzedającemu odsetki ustawowe za opóźnienie.

 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu- przedsiębiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto Towaru objętego Zamówieniem, przy czym Sprzedający odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści. Ograniczenie odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje szkody wyrządzonej przez Sprzedającego umyślnie.

IX. Prawa do Towarów.

W związku z zakupem, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Towarami.

X. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umów sprzedaży w stosunku do Klientów – konsumentów będzie właściwy sąd powszechny.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umów sprzedaży w stosunku do Klientów – przedsiębiorców będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 3. Do Ogólnych Warunków oraz umów sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

XI. Inne postanowienia.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Kupującego na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm).

 2. Tytuły poszczególnych punktów Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

 3. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. W takim przypadku będą miały zastosowanie takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę Stron w sposób skuteczny.

 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków nie wiążą Kupujących - konsumentów w takim zakresie, w jakim w świetle obowiązujących przepisów byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne (art. 3851-art. 3853 Kodeksu cywilnego) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, w szczególności przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

×